Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THẮNG CẢNH

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp, phong phú
  Khá phong phú
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  BÁO MỚI

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

  Từ Điển Online

  Sưu tầm Các Biểu mẫu Văn bản

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Lạp
  Ngày gửi: 18h:46' 17-08-2013
  Dung lượng: 99.9 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người  Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
  I.1) Mẫu Quyết định

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

  Số:…/QĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL)
  
  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (1)……,ngày…..tháng….năm……

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc…………….(2)………………..

  TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

  Căn cứ………………………….(3)............................................................  ;
  Căn cứ………………………….(4)............................................................  ;
  Xét đề nghị của...........................................................................................  ,

  QUYẾT ĐỊNH :

  Điều 1...........................................................................................................
  Điều 2...........................................................................................................
  Điều.………Các…(5)……chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

  Nơi nhận:
  
  …………….(6)……………….
  -…………………….; (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu: VT, VP.
  Họ và tên
  Chú giải:
  (1): Địa danh
  (2): Trích yếu nội dung của Quyết định
  (3): Căn cứ để ban hành Quyết định
  (4): Nội dung của Quyết định
  (5): Nêu đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
  (6): Thẩm quyền ký là người đứng đầu cơ quan tổ chức  Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
  I.2) Mẫu Nghị quyết

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

  Số:…/NĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL)
  
  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (1)……,ngày…..tháng….năm……  NGHỊ QUYẾT CỦA (CƠ QUAN BAN HÀNH)…

  Về việc…………….(2)………………..

  (CƠ QUAN BAN HÀNH)

  Căn cứ…………………………..................................................................  ;
  Căn cứ…………………………..................................................................  ;
  Sau khi nghe báo cáo của ............................................................................  ,

  QUYẾT NGHỊ :

  1:……………………………..(3)................................................................
  2:...................................................................................................................
  3:...................................................................................................................  /.  Nơi nhận
  


  …………….(4)……………….
  -…………………….; (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu: VT, VP,……...;

  Chú giải:
  (1): Địa danh
  (2): Trích yếu nội dung của Nghị quyết
  (3):  Nội dung của Nghị quyết
  (4):Thẩm quyền ký(VD:TM.CHỦ TỊCH)
  Họ và tên  Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
  I.3) Mẫu Quyết định của người đứng đầu cơ quan ban hành
  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

  Số:…/QĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL)
  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (1)……,ngày…..tháng….năm……


  QUYẾT ĐỊNH CỦA (THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN)…

  Về việc…………….(2)………………..

  …(THỦ TRƯỞNG CQBH)…

  Căn cứ………………………….(3)............................................................  ;
  Căn cứ…………………………..................................................................  ;
  Xét đề nghị của...........................................................................................  ,

  QUYẾT ĐỊNH :

  Điều 1…………………………(4).............................................................
  Điều 2...........................................................................................................
  Điều………:…(5)……chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.  Nơi nhận
  


  ….(THỦ TRƯỞNG CQBH)….
  -……………………., (Ký tên, đóng dấu)
  - Lưu: VT, VP,……...,

  Chú giải:
  (1): Địa danh
  (2): Trích yếu nội dung của Quyết định
  (3): Căn cứ để ban hành Quyết định
  (4): Nội dung của Quyết định
  (5): Nêu đầy đủ các đơn vị, cá nhân có liên quan
  Họ và tên  Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
  II.1) Mẫu Công văn (mẫu chung)

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

  Số:…/…..-……(1)
  
  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  (2)……,ngày…..tháng….năm……
  V/v……….(3)……………..


  Kính gửi : -……………….(4).......................................................  ……………………..(5)..............................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  …………………………………………….  Nơi nhận
  -…………………….;
  -…………………….;
  - Lưu: VT.
  


  …………….(6)……………….
  (Ký tên, đóng dấu)

  Họ và tên  Chú giải:
  (1): Viết tắt tên cơ quan, tổ chức, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo
  (2): Địa danh
  (3): Trích yếu: tóm tắt nội dung đề của công văn
  (4): 
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓